Regulamin serwisu internetowego cross-border.pl

1. Informacje o serwisie i regulaminie

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu cross-border.pl przez Użytkowników indywidualnych.

1.2. Właścicielem Serwisu cross-border.pl uprawnionym do dysponowania jego zasobami jest Krajowa Izba Gospodarcza.

1.3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów i zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu.

1.4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2. Definicje

Na potrzeby Regulaminu Serwisu internetowego cross-border.pl, wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

2.1. Usługodawca – Krajowa Izba Gospodarcza lub KIG z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-074), przy ul. Trębackiej 4, zarejestrowana pod numerem 0000121136 w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca Numer NIP 526-000-17-08, Numer REGON 006210187.

2.2. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu internetowego cross-border.pl.

2.3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2.4. Portal – Serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem cross-border.pl.

2.5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis i/lub korzystająca z Usług opisanych w Regulaminie.

2.6. Partner Portalu – firma z którą Usługodawca zawarł porozumienie w sprawie współpracy w ramach projektu cross-border.pl i jest wymieniona w części „Partnerzy portalu” na stronie głównej Serwisu oraz w sekcji Serwisu „Znajdź partnera B2B”.

2.7. Wybrany Partner Portalu – jeden z Partnerów Portalu wybrany przez Użytkownika Serwisu do kontaktu poprzez formularz „zapytania o ofertę” na stronie Wizytówki Partnera Portalu, z którym Użytkownik zawiera Umowę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 5 tego Regulaminu.

2.8. Wizytówka Partnera Portalu – podstrona Serwisu z dedykowanym adresem URL, na której znajduje się opis firmy – Partnera Portalu oraz formularz kontaktowy „zapytania o ofertę”, służący wykonaniu Usługi Skojarzenia z Wybranym Partnerem Portalu.

3. Ogólne warunki korzystania z serwisu

3.1. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

3.2. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed zawarciem umowy z Usługodawcą oraz rozpoczęciem korzystania z usług elektronicznych.

3.3. Korzystanie z Serwisu i usług elektronicznych oznacza, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu, wyraża zgodę na jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3.4. W obrębie Serwisu i w ramach Usług Elektronicznych zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych lub dostarczanych przez Użytkownika danych, Wydawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.

3.5. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

3.5.1. podłączone do Internetu urządzenie z zainstalowaną i gotową do pracy przeglądarką internetową obsługującą HTML5 oraz format PDF;

3.5.2. włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies oraz javascript;

3.5.3. rekomendowana rozdzielczość ekranu przy wyświetlaniu Portalu to 1920×1080 pikseli;

3.5.4. rekomendowana przeglądarka internetowa to Google Chrome.

3.6. Nazwa Serwisu, logotyp i szata graficzna, zastosowane rozwiązania techniczne i funkcjonalne oraz treść stanowią własność Usługodawcy i/lub Partnerów Portalu, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie porozumienia – i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane lub wykorzystywane w żaden inny sposób niż za zgodą Usługodawcy.

3.7. Serwis może zawierać odnośniki (hiperłącza) do zewnętrznych witryn internetowych zarządzanych (administrowanych) przez strony trzecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne skorzystania przez Użytkownika z witryn. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za praktyki ochrony prywatności, danych osobowych lub za zawartość innych stron.

3.8. Użytkownik obowiązany jest nie podejmować jakichkolwiek działań, które miałyby wpływ na poprawne funkcjonowanie Serwisu. W szczególności zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w treści zamieszczane na stronach Serwisu.

4. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

4.1. Użytkownik, za pośrednictwem Serwisu ma możliwość skorzystania z następujących usług:

4.1.1. Usługi Skojarzenia z Wybranym Partnerem Portalu, której zasady uregulowane są w art. 5 Regulaminu

4.1.2. Usługi „Audyt gotowości do e-eksportu” na zasadach uregulowanych w art. 6 Regulaminu

4.1.3. Usługi zarejestrowania w bazie mailingowej stworzonej dla korzystania z Usługi mailingu dotyczącego działalności portalu cross-border.pl, której zasady uregulowane są w art. 7 Regulaminu

5. Zasady świadczenia Usługi Skojarzenia z Wybranym Partnerem Portalu

5.1. Usługodawca świadczy wszystkim Użytkownikom możliwość skorzystania z Usługi Skojarzenia z Wybranym Partnerem Portalu w zakładce „Znajdź partnera B2B”.

5.2. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika wymaganych danych w formularzu i przesłania go do Usługodawcy, poprzez naciśnięcie przycisku „Wyślij” lub tożsamego.

5.3. Umowa o świadczenie Usługi Skojarzenia z Wybranym Partnerem Portalu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania informacji za pośrednictwem formularza do Wybranego Partnera Portalu.

5.4. Umowa o świadczenie usługi ma charakter nieodpłatny.

5.5. Umowę może zawrzeć zarówno osoba fizyczna, reprezentant osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

5.6. W ramach wykonania Usługi, Usługodawca automatycznie przekazuje dane osobowe uzupełnione w formularzu kontaktowym do Wybranego Partnera Portalu, który staje się odbiorcą zapytania. Odbiorcą danych jest wyłącznie jeden Wybrany Partner Portalu. Użytkownik może przesłać zapytanie do więcej niż jednego Partnera Portalu, używając do tego dostępnych formularzy na stronach Wizytówek Partnerów Portalu.

5.7. Użytkownik otrzymuje kontakt ze strony Wybranego Partnera Portalu na wskazany adres e-mail lub numer telefonu bezpośrednio od Wybranego Partnera Portalu. Usługodawca nie pośredniczy już dalej w procesie kontaktu Wybranego Partnera Portalu z Użytkownikiem.

5.8. Usługodawca jest wyłączony z odpowiedzialności za kontakt, który prowadzi Wybrany Partner Portalu bezpośrednio z Użytkownikiem, który zawarł Umowę.

6. Zasady świadczenia Usługi „Audyt gotowości do e-eksportu”

6.1. Usługodawca świadczy wszystkim Użytkownikom możliwość skorzystania z Usługi „Audyt gotowości do e-eksportu” pod adresem www.cross-border.pl/audyt-gotowosci-do-eksportu/

6.2. Umowa o świadczenie Usługi „Audyt gotowości do e-eksportu” zostaje zawarta z chwilą uzupełnienia przez Użytkownika wymaganych danych w audycie i przesłania go do Usługodawcy, poprzez naciśnięcie przycisku „Wyślij” lub tożsamego.

6.3. Umowa o świadczenie Usługi „Audyt gotowości do e-eksportu” zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wygenerowania wyniku audytu.

6.4. Świadczenie Usługi ma charakter nieodpłatny.

7. Zasady świadczenia Usługi mailingu dotyczącego działalności portalu cross-border.pl

7.1. Usługodawca świadczy wszystkim Użytkownikom możliwość skorzystania z Usługi mailingu dotyczącego działalności portalu cross-border.pl.

7.2. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika wymaganych danych w formularzu i przesłania go do Usługodawcy, poprzez naciśnięcie przycisku „Wyślij” lub tożsamego.

7.3. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym momencie i bez podawania przyczyny zrezygnować z Usługi mailingu. Rezygnacja może zostać zgłoszona do Usługodawcy:

7.3.1. za pośrednictwem aktywnego linku każdorazowo umieszczonego w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach Usługi w formie komunikatu „Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości e-mail”.

7.3.2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres: crossborder@kig.pl

7.3.3. W formie papierowej na adres: Krajowa Izba Gospodarcza, 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4

7.4. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Usługi.

7.5. Świadczenie Usługi oraz pobranie wyniku kwestionariusza ma charakter nieodpłatny.

8. Przetwarzanie danych osobowych

8.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca, czyli Krajowa Izba Gospodarcza z siedzibą w 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, www.kig.pl, tel. 22-630-96-00.
8.2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników określone w klauzulach informacyjnych oraz polityce plików cookies.

9. Tryb postępowania reklamacyjnego

9.1. Użytkownik może złożyć reklamację związaną z działaniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem

9.1.1. wiadomości e-mail wysłanej na adres: crossborder@kig.pl

9.1.2. listownie na adres Sprzedawcy: Krajowa Izba Gospodarcza, 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4.

9.2. W treści reklamacji Użytkownik powinien zawrzeć dane umożliwiające jego identyfikację w celu poinformowania o rozstrzygnięciu reklamacji, tj. imię i nazwisko, adres e-mail i adres do korespondencji, jeżeli Użytkownik chce otrzymać odpowiedź listownie. Ponadto w reklamacji Użytkownik powinien wskazać opis przedmiotu reklamacji i żądanie Użytkownika w związku ze składaną reklamacja.

9.3. Usługodawca rozstrzygnie reklamację nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. O rozstrzygnięciu reklamacji Usługodawca poinformuje Użytkownika w sposób odpowiadający złożeniu reklamacji.

9.4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca przed jej rozpatrzeniem, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

10. Zmiany regulaminu

10.1. Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu z uzasadnionych przyczyn. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności:

10.1.1. wprowadzenie przez Usługodawcę nowych funkcjonalności Portalu lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie dotyczącym takich nowych funkcjonalności;

10.1.2. wprowadzanie przez Usługodawcę nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który jest obiektywnie niezbędny i bezpośrednio związany z wprowadzeniem lub modyfikacją ww. systemów informatycznych;

10.2. Usługodawca informuje Użytkownika poprzez publikację w Serwisie co najmniej o:

10.2.1. treści planowanej zmiany Regulaminu;

10.2.2. dacie wejścia zmiany w życie;

10.2.3. jednolitej treści Regulaminu po zmianach.

10.3. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów o świadczenie usług zawartych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu. W przypadku takich umów stosuje się zapisy Regulaminu obowiązujące w dniu wyrażenia woli Użytkownika zawarcia takiej umowy o świadczenie usług.

11. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

11.1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną uregulowanych w niniejszym Regulaminie następuje w drodze wymiany zgodnych oświadczeń woli złożonych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w udostępnionym Użytkownikowi za pośrednictwem internetu formularzu kontaktowym, w sposób określony w pkt 7.2 powyżej.

11.2. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez zachowania okresów wypowiedzenia poprzez złożenie oświadczenia woli w sposób określony w pkt 7.3 powyżej.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 05 czerwca 2023 r.

12.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa.

12.3. Regulamin nie ogranicza praw Użytkownika, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa.

12.4. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem:

12.4.1. adresu e-mail crossborder@kig.pl

12.4.2. korespondencji tradycyjnej wysyłanej na adres: Krajowa Izba Gospodarcza, 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4