Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA – zapis do bazy mailingu

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą w 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, www.kig.pl, tel. 22-630-96-00.
 • W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: rodo@kig.pl lub pisemnie na adres siedziby Krajowej Izby Gospodarczej.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu dystrybucji mailingu dotyczącego działalności portalu cross-border.pl, w tym bieżących wydarzeń, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, tj. w oparciu o zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty mogące wykazać się podstawą prawną z art. 6 ust. 1 RODO oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych tj. wypisania się z bazy mailingowej.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza obszar UE (EOG) ani do organizacji międzynarodowej. 
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w razie niepodania danych osobowych nie będziemy mogli Pani/Panu dostarczać mailingu dotyczącego działalności portalu cross-border.pl.


KLAUZULA INFORMACYJNA – Usługa Skojarzenia z Wybranym Partnerem Serwisu

Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA z siedzibą w 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, www.kig.pl, tel. 22-630-96-00.
 • W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się bezpośrednio z Wybranym Partnerem Portalu cross-border.pl, przetwarzającym Pana/Pani dane osobowe. Kontakty są dostępne na stronach internetowych Partnerów Portalu.
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu skorzystania z Usługi Połączenia z Wybranym Partnerem Portalu oraz  otrzymania informacji o ofercie handlowej Wybranego Partnera Portalu, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, tj. w oparciu o zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Wybrany Partner Portalu cross-border.pl, do którego skierował/a Pani/Pan zapytanie o ofertę przez powyższy formularz kontaktowy oraz podmioty mogące wykazać się podstawą prawną z art. 6 ust. 1 RODO oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji usługi lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza obszar UE (EOG) ani do organizacji międzynarodowej
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w razie niepodania danych osobowych nie będzie mógł Pan/Pani otrzymać oferty od Wybranego Partnera Portalu.


KLAUZULA INFORMACYJNA – szkolenia w ramach współpracy KIG-AMAZON

 1. Współadministratorami Pani / Pana danych osobowych są:
  a. Krajowa Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie przy ul. Trębackiej 4, 00-074 Warszawa;
  b. Amazon, z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa;
  w celu umożliwienia Pani/Panu zapisu, uczestnictwa w szkoleniu w ramach przedsięwzięcia „E-eksport. Wielkie możliwości dla małych firm” oraz otrzymania certyfikatu poświadczającego udział.
 2. W związku z zapisaniem się przez Panią/Pana na szkolenie „E-eksport. Wielkie możliwości dla małych firm” dochodzi do współadministrowania danymi osobowymi przez podmioty opisane powyżej w pkt 1, zgodnie z art. 26 RODO. W związku z tym podmioty te, w celu wykonania obowiązku nałożonego na współadministratorów, zawarły umowę o współadministrowaniu danymi osobowymi, w której wspólnie i w porozumieniu uzgodniły odpowiednie role oraz zakresy odpowiedzialności za wypełnianie poszczególnych obowiązków w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych Uczestników szkoleń.
 3. Podmioty wymienione w pkt 1 będą przetwarzały Pani/Pana dane w następujących celach:
  a) przeprowadzenia rekrutacji, realizacji szkolenia oraz wystawiania certyfikatu potwierdzającego uczestnictwa (podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit. a RODO- zgoda uczestnika).
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wycofania udzielonej zgody.
 5. Dane uczestników szkoleń będą przetwarzane przez okres do 7 dni od daty zakończenia szkolenia lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w pkt. 3 są:
  a) podmioty, którym Współadministratorzy powierzyli przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów (np. dostawcy systemów);
  b) podmioty upoważnione do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa;
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu lub miejsca pracy Użytkownika lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości rejestracji na szkolenie. Współadministratorzy nie będą przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany związany z profilowaniem danych.
 9. Współadministratorzy zgodnie z art. 26 ust. 1 RODO wyznaczają punkt kontaktowy, do którego Uczestnik może się zwracać z każdą sprawą związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Współadministratorów. Punktem kontaktowym jest Krajowa Izba Gospodarcza. Kontakt z punktem kontaktowym dla podmiotów danych jest możliwy pod adresem iod@kig.pl. Niezależnie od powyższego Uczestnik może dochodzić swoich praw wynikających z RODO zgodnie z art. 26 ust. 3 RODO wobec któregokolwiek ze Współadministratorów wspólnie odpowiedzialnych za czynność przetwarzania danych osobowych objętą współadministrowaniem, tj. wobec któregokolwiek z podmiotów wymienionych w pkt 1 niniejszej informacji.